TAPPA

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทย สมาคมอะไหล่รถยนต์ไทย: TAPAA (อ่านว่า ตะปา) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

TAPPA

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทย สมาคมอะไหล่รถยนต์ไทย: TAPAA (อ่านว่า ตะปา) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ประวัติความเป็นมาของสมาคม

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทย สมาคมอะไหล่รถยนต์ไทย: TAPAA (อ่านว่า ตะปา) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

เหตุผลในการก่อตั้งสมาคม

เป็นที่รู้จักในเวทีการค้าระหว่างประเทศว่าอะไหล่รถยนต์ของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและมีราคาที่สมเหตุสมผล จะเห็นได้จากการส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เติบโตขึ้นทุกปี

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ประวัติความเป็นมาของสมาคม

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทย สมาคมอะไหล่รถยนต์ไทย: TAPAA (อ่านว่า ตะปา) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

เหตุผลในการก่อตั้งสมาคม

เป็นที่รู้จักในเวทีการค้าระหว่างประเทศว่าอะไหล่รถยนต์ของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและมีราคาที่สมเหตุสมผล จะเห็นได้จากการส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เติบโตขึ้นทุกปี

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ตราสัญลักษณ์สมาคม

ฟันเฟืองแสดงถึงแรงที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่องจักรทุกประเภท รถยนต์เป็นตัวแทนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในสมาคม

ดังนั้นความหมายของตราสัญลักษณ์ของสมาคม สามารถสื่อได้ว่าสมาคมจะอาสาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานฟันและฟันเฟืองระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และยังขับเคลื่อนการทำงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ของผู้ประกอบการไทยอีกด้วย เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นไร้อุปสรรคภายใต้เป้าหมายเดียวกัน

slider_02_home_09
Break

การดำเนินงานปัจจุบัน

ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกทุกประเภทมากกว่า 50 บริษัท และจากการร่วมแสดงสินค้า หรือการประชุมวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้ชื่อเสียงของสมาคมเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้น ในด้านการดำเนินงานสมาคมได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมทุกๆ 1 เดือน และจัดประชุมสามัญปีละครั้ง

Number of members

Type of spare parts

commitment to development

bt_bb_section_top_section_coverage_image

เบรค

ช่วงล่าง

Our Member Group

Members and categories of the Association of Auto Parts Operators and Thai replacement parts

เครื่องยนต์

ตัวถัง

ไฟฟ้า

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image