เกี่ยวกับสมาคม

https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-5.png
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-hero-4.png

ประวัติสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทยTAPAA
IS IN THE
CAR

ประวัติสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย THAI AUTO PARTS AFTERMARKET ASSOCIATION: TAPAA (อ่านว่า ทาป้า) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 โดยมีสำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นย่านการค้าที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่รถยนต์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สาเหตุของการก่อตั้งสมาคมฯ
เป็นที่รับทราบในเวทีการค้าระดับสากลว่า ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรถยนต์ของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากตัวสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสูง และ เสนอขายในราคาที่เหมาะสม จะเห็นได้จากยอดการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆปี

แต่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศปิด หันมาสนับสนุนให้เปิดประเทศและทำการค้าอย่างเสรีโดยมีรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุน ทำให้รูปแบบของการแข่งขันในตลาดอะไหล่รถยนต์ รวมไปถึงสินค้าอุปโภค และบริโภค ประเภทอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยการแข่งขันปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่แต่ก่อนพิจารณาเรื่อง “คุณภาพของสินค้า” ไปเป็น “ราคาสินค้า”

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนและอะไหล่ทดแทนรถยนต์ เริ่มทำการรวมกลุ่มกันเพื่อออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะแสดงศักยภาพของสินค้า และผู้ผลิตจากประเทศไทย ซึ่งจากการรวมตัวกันบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จนนำไปสู่ความคิดที่จะจัดให้มีการรวมตัวกันอย่างถูกต้องเป็นกิจลักษณะ เพื่อที่จะสามารถกระจายข่าวสาร, สิทธิประโยชน์ และ ความรู้ประสบการณ์ สู่วงกว้างให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยได้อย่างทั่วถึง

ตราเครื่องหมายสมาคม
ฟันเฟือง แสดงถึง เครื่องทดแรง ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่องจักรกลทุกประเภท รูปรถยนต์ แสดงถึง ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในสมาคม

ดังนั้น ความหมายของตราเครื่องหมายสมาคม สามารถสื่อได้ว่า สมาคมจะอาสาทำหน้าที่เป็นฟันและเฟืองในการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆของภาคธุรกิจ และ ยังทำการขับเคลื่อนการทำงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนของผู้ประกอบการชาวไทย ให้เดินหน้าไปอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค ภายใต้วัตถุประสงค์อันหนึ่งอันเดียวกัน

วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของ สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย


1. เพื่อเป็นศูนย์การติดต่อสื่อสารและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปรับปรุงการประกอบวิสาหกิจประเภทที่ อยู่ในวัตถุที่ประสงค์

2. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิก ประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง วิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ

4. ขอสถิติ เอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ ประสงค์

7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

10. ร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภคชาวไทยการดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกรวมทุกประเภทมากกว่า 50 บริษัท และจากการแสดงบทบาทในการเข้าร่วมการจัดแสดงงานสินค้า หรือการประชุมทางวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ทำให้ชื่อเสียงของสมาคมฯ เริ่มเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกมากขึ้น ในด้านการดำเนินการ สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุก ๆ 1 เดือน และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังมีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านรับทราบถึงความเคลื่อนไหวในวงการชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2022/10/สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์-และอะไหล่ทดแทนไทย-1280x960.png
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet betistaviator