TAPA 2023

ความสำเร็จของงาน TAPA 2023

TAPA 2023
งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2566 ครัง้ ที่ 9

พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
EH102 – 104 ( 3 HALL )
5 – 8 เมษายน 2566

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมออกงาน 54 บริษัท