UNICOM AUTO PARTS CO.,LTD.

บจก. ยูนิคอม ออโต้ พาทส์

122 ม.4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110


PRODUCTS
ยางเพลากลาง ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์
บู๊ชปีกนกบน/ล่าง ยางหูแหนบ เบ้าโช้ค

CONTACT PERSONS

คุณยุพดี ฐีตะสมบูรณ์


TELEPHONE
M. (66)81-823-1979
T. (66)36-909-999
F. (66)36-909-999


EMAIL & WEBSITE
info@unicomthailand.com
lili@unicomthailand.com
www.thailandunicom.com


FACEBOOK
Unicom Auto Parts Co., Ltd.