NISTO RUBBER MANUFACTURING CO.,LTD.

บจก. นิสโต้ รับเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

111/88 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000


PRODUCTS
ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์ ยางเพลากลาง
ยางกันกระแทก เบ้าโช้ค บู๊ช


CONTACT PERSONS

คุณบุญส่ง มาลสุขุม
คุณภาณุวัฒน์ มาลสุขุม

TELEPHONE
M. (66)81-916-2100
M. (66)61-442-3844
T. (66)2-623-0593-42
F. (66)2-225-1203


EMAIL & WEBSITE
bcsautotrade@hotmail.com
panuwat_bcs@live.com
www.nistorubber.comFACEBOOK
Nisto Rubber Thailand